POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Vedení společnosti SALLEKO, spol. s r.o. stanovilo následující klíčové priority a politiku integrovaného systému řízení pro trvale udržitelný rozvoj společnosti všech svých realizovaných podnikatelských aktivit – především činnostmi stavební údržby v areálu jaderné elektrárny Dukovany.
Vedení společnosti se zavazuje k plnění politiky ISŘ a zároveň totéž očekává od všech svých zaměstnanců.

Spolupracovat s kvalitními dodavateli a navazovat s nimi partnerské vztahy, které by byly výhodné pro obě strany a nebyly pro okolní subjekty přítěží.

Aktivně zajišťovat dostatečné lidské, materiální, finanční, organizační a informační zdroje k efektivní realizaci těchto závazků a zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků společnosti a jejich motivaci a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci.

Lépe vytvářet a vhodně udržovat takovou organizační strukturu, která zřetelně a jednoznačně stanoví pravomoci a odpovědnosti vedení a vedoucích pracovníků a vymezuje rozhraní mezi jednotlivými útvary s cílem zajištění ziskovosti společnosti.

Lépe aktivně a trvale zlepšovat svou společnost tak, aby byly co nejvíce spokojeny všechny výše jmenované zainteresované strany. Široce mezi zaměstnanci šířit zásady této Politiky tak, aby se stala součástí obecné kultury práce.

Efektivně se chovat k životnímu prostředí a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšovat svůj environmentální profil a preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí zamezovat znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.

Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou. Brát v úvahu interní a externí aspekty a podmínky v kontextu společnosti.

Osobně dohlížet nad dodržováním zákonů, vyhlášek a ostatních závazných právních norem a předpisů na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, ke kterým se společnost zavázala a naplnila motto celé společnosti:

„Kvalita je naše každodenní praxe“

V Třebíči dne 7.11.2017

Ing. Alois Pokorný, ředitel společnosti